Wetenschappelijk onderzoek


 

Wetenschappelijk onderzoek verbetert de kwaliteit van zorg en is daarom belangrijk voor de patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u kunt zien welk wetenschappelijk onderzoek er vanuit de NEED gedaan wordt. Hieronder vindt u enkele publicaties van wetenschappelijk onderzoek verricht door de NEED tot nu toe. Niet al het wetenschappelijk onderzoek is momenteel al afgerond of op deze pagina gepubliceerd. Voor vragen of volledige publicaties neemt u contact op met de stichting NEED.

Als onderzoeker onderzoek doen met data uit de NEED database?


Stichting NEED betreft een discipline overstijgende kwaliteitsregistratie voor  SEH-zorg. Daartoe kunnen onder meer en onder voorwaarden ook gegevens  beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek.  Onderzoeksprotocollen die ingediend worden bij Stichting NEED worden, ter toetsing aan de criteria en ter advies aan het bestuur van Stichting NEED,  en aan de wetenschapscommissie van de NVSHA voorgelegd. Het bestuur van Stichting NEED beslist uiteindelijk over het wel of niet honoreren van een verzoek. 

Ingangscriteria (ter beoordeling door NEED-bestuur) 

Created with Sketch.

1. Het betreft een onderzoek op initiatief van een aan NEED deelnemende afdeling 

SEH (deelnemer). 

2. Aanvragend onderzoeker is werkzaam in de volle breedte van de Spoedeisende 

Geneeskunde, maakt deel uit van de onderzoeksgroep en is werkzaam in een aan 

NEED deelnemende SEH. 

3. In geval van zwaarwegend maatschappelijk belang kan het bestuur van Stichting NEED gemotiveerd besluiten van 1 of 2 af te wijken. 

4. De samenstelling van de onderzoeksgroep is duidelijk, evenals wie welke 

bijdrage levert. 

5. Per studie wordt tenminste 1 bestuurslid van Stichting NEED betrokken in de 

onderzoeksgroep en coauteur op een publicatie. De realisatie van de database, de 

inzet die er voor zorgt dat de NEED bestaat en wetenschappelijk onderzoek gedaan 

kan worden, betreft een substantieel bijdrage. Daarnaast kan overlegd worden 

over aanvullende bijdrage in de onderzoeksgroep. 

6. Het onderzoeksvoorstel dient ter toetsing te zijn aangeboden aan medisch ethische 

commissie (METC) op het moment van indienen van de onderzoek aanvraag 

Daadwerkelijke toestemming vindt pas plaats als de METC het project heeft 

goedgekeurd of als niet WMO plichtig heeft bestempeld (en daarmee een 

zogenaamde “geen bezwaar verklaring” heeft afgegeven). 

7. De onderzoeksgroep zegt toe bij afronding en publicatie van het onderzoek het 

bestuur van Stichting NEED officieel per e-mail op de hoogte te stellen. 

8. De onderzoeksgroep stemt in met publieke bekendmaking van uitgevoerd 

onderzoek en eventuele publicatie van een artikel op haar website en gangbare 

social media kanalen. 

9. Een onderzoek kan alleen gestart worden als dit niet leidt tot conflictsituaties

Het mag een al lopend onderzoek niet tegenwerken. 

Toetsingscriteria (ter toetsing door Wetenschapscommissie NVSHA) 


Created with Sketch.

10. Het betreft onderzoek waarvan de uitkomsten relevant zijn voor kwaliteit van 

patiëntenzorg in het domein van de Spoedeisende Geneeskunde. 

11. Aanvragen worden beoordeeld op uitvoerbaarheid en haalbaarheid en 

toestemming uitsluitend verleend als het reëel lijkt dat hier een wetenschappelijke 

publicatie uit voortvloeit. 

12. Aanvragen worden beoordeeld op aanwezigheid van een voldoende gedegen 

financiële onderbouwing

13. Een samengestelde onderzoeksgroep met onderzoekers vanuit verschillende 

afdelingen SEH verdient de voorkeur. 

14. Multidisciplinair onderzoek verdient de voorkeur. 

15. Onderzoeksprotocollen zullen mede beoordeeld worden met in het achterhoofd de 

aspecten horende bij “good research practice”

16. Het onderzoeksvoorstel voldoet aan de zgn. STROBE-criteria, wanneer het een 

cohortstudie betreft, en aan het CONSORT statement waar het een 

gerandomiseerde trial (RCT) betreft. 

17. U voldoet aan de voorwaarden van Good Research Practice & Integrity en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 

Posterpresentatie op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de DISCO-ED2 study op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de PRESENT-EDstduy op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de AGED study op een wetenschappelijk congres

Posterpresentatie van de DISCO-ED study op een wetenschappelijk congres

The association between vital signs and relevant clinical outcomes in emergency department patients of different age categories.

Artikel: Een juiste interpretatie van vitale functies is essentieel voor risicostratificatie op de afdeling spoedeisende hulp (SEH), maar met het stijgen van de leeftijd kunnen deze vitale functies veranderen. In dit onderzoek met 101416 patienten vonden we dat de impact van het veranderen van vitale functiecategorieën op de medische prognose groter was bij oudere patiënten dan bij jongere patienten. Deze resultaten kunnen in de toekomst van waarde zijn voor de interpretatie van vitale functies in bestaande risicostratificatie-instrumenten en richtlijnen voor acute zorg.

Door:  Candel BGJ, Duijzer R, Gaakeer MI, Ter Avest E, Sir O, Lameijer H, Hessels RAPA, Reijnen R, van Zwet E, de Jonge E, and de Groot B 

Age-adjusted interpretation of biomarkers of renal function and homeostasis, inflammation, and circulation in Emergency Department patients


Artikel: Een juiste interpretatie van bloedonderzoek is belangrijk voor het bepalen van het risico wat een patient op de Spoedeisende Hulp met een bepaalde ziekte of aandoening loopt.  Door deze studie weten we nu dat het verband tussen bloedonderzoek en (aangepaste) sterfte leeftijdsafhankelijk is. Dit kan een invloed hebben op bepaalde risicoscores en richtlijnen die op de SEH gebruikt worden. 

Door:  Candel B, Khoudja J, Gaakeer MI, Ter Avest E, Ö Sir, Lameijer H, Hessels RAPA, Reijnen R, van Zwet E, de Jonge E, de Groot B.

The Impact of Age on Predictive Performance of National Early Warning Score at Arrival to Emergency Departments: Development and External Validation 


Artikel: Dit internationale onderzoek wat gebruik maakt van de NEED database bekijkt hoe leeftijd de voorspellende prestatie van de National Early Warning Score (NEWS) bij aankomst op de SEH beïnvloedt met betrekking tot ziekenhuissterfte en opname op de intensive care.

Door:  

Søren K. Nissen, Bart G.J. Candel, Christian H. Nickel, Evert de Jonge, Jesper Ryg, Søren B. Bogh, Bas de Groot, Mikkel Brabrand,

Sex differences in clinical presentation and risk stratification in the Emergency Department: An observational multicenter cohort study


Artikel: Sekseverschillen beïnvloeden de uitkomsten van patiënten bij veel ziekten, maar het is onduidelijk of wordt veroorzaakt door geslacht zelf, door een verschil in ernst van de ziekte bij presentatie op de SEH of door sekse gerelateerde verschillen in de herkenning en behandeling van risicopatiënten op de SEH. Deze studie, gebruikmakend van de NEED database, onderzoekt of er sekseverschillen bestaan in ziektepresentaties, ziekte-ernst en (case-mix-gecorrigeerde) uitkomsten op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Door:  Bart GJ Candel, Saimi Dap, Wouter Raven, Heleen Lameijer, Menno I Gaakeer, Evert de Jonge, Bas de Groot

Machine learning for developing a prediction model of hospital admission of emergency department patients: Hype or hope?


Artikel: SEH artsen ontwikkelen machine learning algoritme om ziekenhuisopname van SEH patienten te voorspellen met behulp van data van de Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED): 


Door:  Anne De Hond, Wouter Raven, Laurens Schinkelshoek, MennoGaakeer,  Ewoud Ter Avest, Ozcan Sir,  Heleen Lameijer,  Roger Hessels, Resi Reijnen, Evert De Jong, Ewout Steyerberg, Christian Nickel, Bas De Groot

The association between presenting complaints and clinical outcomes in emergency department patients of different age categories 


Artikel:  Hoewel de triagesystemen op SEH afdelingen waarmee we de ernst en urgentie van zorgvragen wordt bepaald momenteel vooral gebaseerd zijn op ingangsklachten, is het nog steeds onduidelijk of hun prognostische waarde leeftijdsafhankelijk is. En dat in een vergrijzende populatie. Dit onderzoek vanuit de NEED database geeft hier eindelijk antwoord op! 


Door:   Wouter Raven, Elisa M P van den Hoven, Menno I Gaakeer, Ewoud Ter Avest, Ozcan Sir, Heleen Lameijer, Roger A P A Hessels, Resi Reijnen, Erik van Zwet, Evert de Jonge, Christian H Nickel, Bas de Groot 

The association between the presenting complaint “unwell” and relevant clinical outcomes in paediatric, adult and geriatric emergency department patients: A retrospective cohort study using the Netherlands Emergency department Evaluation Database (N.E.E.D!).
 
Poster op het Dutch Emergency Medicine Conference 2018.

Door:  Bas de Groot, Frank van Baarle, Menno Gaakeer, Resi Reijnen, Ozcan Sir, Roger Hessels, and Ewoud Ter Avest.