Patientenfederatie steunt de NEED

En dat niet alleen, de patientenfederatie neemt ook zitting in de kwaliteitsraad van de stichting NEED. Zo borgen wij samen de kwaliteit en veiligheid van de NEED voor de patiënt.

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. We waren een paar vrienden met mooie ideeën en gingen van start. En dat heeft tot iets moois geleid!

Wat betekent de stichting NEED voor u als patiënt?

De stichting NEED zorgt er voor dat de zorg voor u als patiënt op de SEH verbetert. Dit doen wij door de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken, kortom: door te laten zien waar per ziekenhuis de verbeterpunten nou precies liggen. Iets wat tot voor kort helemaal niet mogelijk was. Om dat te kunnen doen moeten we gegevens verzamelen en metingen verrichten. We begrijpen dat het voor u belangrijk is te weten wat er precies geregistreerd wordt, en of dat wel veilig gebeurt. Hier onder kunt u lezen wat wij precies doen en op wat voor manier.


Wat registreert de Stichting NEED?

De stichting NEED beschikt niet over gegevens van individuele SEH patiënten. Deze blijven bij de deelnemende ziekenhuizen zelf. Voor het verwerken van gegevens schakelen de deelnemende ziekenhuizen de afdeling "Advanced Data Management" van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in. Ook de verwerker heeft geen toegang tot gegevens die direct te herleiden zijn tot individuele patiënten, adressen en persoonlijke medische data. Dergelijke privacygevoelige informatie blijft altijd binnen het domein en is eigendom van de zorginstellingen. 

Blijven mijn gegevens anoniem?

De patiëntgegevens worden door de ziekenhuizen gepseudonimiseerd alvorens deze aan de verwerker van de NEED registratie verstrekt worden. Communicatie tussen de verwerker en een deelnemend ziekenhuis betreffende een patiënt vindt plaats op basis van het unieke (willekeurig toegekende) NEED-nummer. De deelnemer is de enige die vanuit dit nummer terug kan naar de individuele patiënt.


Wat als ik iets wil wijzigen?

SEH patiënten die gebruik willen maken van hun recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen, kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het behandelende ziekenhuis. Het ziekenhuis kan vervolgens de verwerker een opdracht geven om op basis van het NEED nummer de gegevens te corrigeren of te verwijderen uit de registratie. Directe communicatie tussen de SEH patiënten en stichting NEED en/of de verwerker is niet mogelijk. Uw informatie is dus veilig.


Samen beslissen door middel van NEED data 

Samen beslissen over uw zorg en behandeling is belangrijk. Maar hoe maak je als patiënt samen met je arts een goede keuze?  Hiervoor is data nodig over onder andere uitkomsten van bepaalde klachten waarmee mensen op de spoedeisende hulp terecht komen. Kwaliteitsregistraties zoals de NEED verzamelen juist informatie over patiënten ter behoeve van het leren en verbeteren, cijfers waarop er samen met de patiënt in situaties waar dit passend is besloten kan worden wat het beste is voor de patiënt zelf. Hiernaast kan de NEED zowel de lokale ziekenhuizen inzicht bieden in de kwaliteit van de geleverde SEH zorg, als ook op nationaal vlak meer inzicht geven in de kwaliteit van SEH zorg. 


Wat registreert de NEED dan precies?

Minimale Data Set (MDS) registratie

Alle deelnemende SEH afdelingen verzamelen de gegevens zoals gedefinieerd in de minimale dataset. Dit is de kernregistratie van de NEED en bevat onder andere demografische gegevens, opname en ontslaggegevens, redenen van SEH bezoek, triage categorie, ziekte-ernst, vitale parameters, rontgen, microbiologische en laboratorium diagnostiek, alsmede dispositie, en uitkomstmaten (DBC en ICD-10 code, SEH ligduur, ziekenhuis ligduur, ziekenhuissterfte). 

 

NVSHA Kwaliteitsindicatoren registratie, versie 2017

Daarnaast moeten deelnemende SEH afdelingen zelf de kwaliteitsindicatoren zoals gedefinieerd door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen registreren (in totaal 5 indicatoren). Voor meer informatie hierover zie www.nvsha.nl. NEED deelnemers kunnen facultatief naast de MDS ook gegevens bijhouden over reanimaties.

  

Algemene SEH gegevens

Jaarlijks worden algemene SEH gegevens geregistreerd (aantal fte SEH artsen, geografische locatie, etcetera).

Kan ik zien wat voor onderzoek er gedaan wordt met de gegevens?

Dat kan! Via onderstaande knop!